Filipino Folklore: Ang Alamat ng Pilipinas (The Legend of island Philippines)Ang Alamat ng Pilipinas (The Legend of island Philippines)
By Storytelling Philippines

Filipino Folklore

Filipino Folk Tale

Philippine Legend Stories

Philippine Folk Stories


Bakit pulo-pulo ang Pilipinas? Ayon kay Lolo Ambo, isang mahabang kapuluan ang Pilipinas noong unang panahon. Sadyang mayaman at sagana noon ang ating kapuluan. Mag-asawang higante lamang ang nakatira rito. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nagluluto. Kinukuha na lamang sa paligid ang kanilang pagkain.

Isang umagang maganda ang panahon, nagkasundo ang mag-asawa na kabibe ang kainin sa tanghalian. Masayang lumusong sa dagat ang mag-asawa. Maliliit na kabibe ang kanilang napulot sa mababaw na bahagi ng dagat. Hindi nasiyahan ang lalaking higante, kaya dumako siya sa malalim na bahagi ng dagat. Kaagad siyang nakakita ng malaking kabibe. Binuksan niya ito. Ano ang kaniyang nakita? Isang maliit, makintab, bilog at kaakit-akit na bagay. Isang perlas! Patakbo niyang ipinakita ang natuklasang perlas sa asawa.Nagpatuloy nang pangunguha ng kabibe nag mag-asawa. Hindi nagtagal nakaipon sila ng maraming kabibe. Umahon sila sa dalampasigan at binuksan ang mga ito. Kinuha nila ang mga perlas. Pagkatapos, kumuha ang lalaking higante ng balat ng kahoy at binalot ang perlas. At umuwi na ang mag-asawa.

Sa daan ay hindi magkasundo ang mag-asawang higante sa paghahati ng kayamanan nilang sala. Pagdating sa bahay, nagsimula na silang mag-away. “Ibig ko’y marami ang kabahagi kong perlas,” wika ng lalaking higante. “Ako ang unang nakakita nito!” “Ako naman nakakuha ng maraming kabibe,” wika ng babae. “Kaya dapat marami ang aking parti.” “Hindi maaari!” wika ng lalaki. “Dapat na marami ang mapasa akin.”

Hindi nagkasundo sa pagbabahagi ng perlas ang dalawa kaya’t nagsigawan sila. Sinundan ito ng pagpupukulan ng bato at putik. Ipinadyak ang kanilang mga paa sa tindi ng galit sa isa’t isa. Yumanig ang lupa! Gumuho ang bundok at mga burol. Tumindi ang pag-aaway ng dalawa at isang iglap bumuka at nahati-hati ang lupa. Ang malaking bahagi ay nasadsad sa Hilaga na tinawag na Luzon. Ang kabiyak na bahagi ay nasadsad sa Timog at tinawag na Mindanao. Ang dakut-dakot na lupa ay siyang nagging mga pulo sa Bisaya. Magmula noon, nagging pulo-pulo na ang Pilipinas.How to Cite This Web Page
Villena, Daryll."Ang Alamat ng Pilipinas (The Legend of island Philippines)." Accessed [put the date when you accessed this page]. Available from http://www.storytellingphilippines.com/2015/06/filipino-folklore-ang-alamat-ng-Pilipinas.html

* The above retold story is based on...

stories passed from generation to generation.

Anna Adriano, ed. Alamat at iba pang mga Kuwento. (Valenzuela City, SGE Publishing Inc.), 15

Retold Stories Copyright


Get instant updates from storytellingphilippines.com on:
Storytelling Philippines
Write us at storytellingphilippines(@)gmail(dot)com

If you find this post helpful and informative, feel free to SHARE it.
Storytelling Philippines on Facebook | https://www.facebook.com/StorytellingPhilippines

We’d love to know what you think about this post. Feel free to leave your comment.
We do reply to each of your messages or questions so please come back if you’ve left one.

Comments